Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-330 Jastrzębie Zdrój, 11 Listopada 4

Tel.: 32 476 13 89

strona internetowa: http://zssp.jastrzebie.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, pośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone

Przygotowujemy do pracy w dziedzinach:

  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Kuch­nia i go­spo­dar­stwo do­mo­we,
  • Pra­ce biu­ro­we,
  • Ma­te­ria­ło­znaw­stwo i two­rzy­wa sztucz­ne,
  • Szy­cie ręcz­ne i ma­szy­no­we,
  • Upra­wa i pie­lę­gna­cja ro­ślin,
  • Usłu­gi na rzecz szko­ły

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych